برنامه ریزی پتروشیمی زاگرس برای تولید پلی پروپیلن و پلی اتیلن از متانول

برنامه ریزی پتروشیمی زاگرس برای تولید پلی پروپیلن و پلی اتیلن از متانول

پتروشیمی زاگرس برای تولید پلی پروپیلن و پلی اتیلن از متانول برنامه ریزی می کند بر اساس گزارش منابع مختلف، شرکت پتروشیمی زاگرس ایران فرایند…